약 가격 : Tốt nhất
위치 : Khu đô thị Vân Canh An Lạc - Hoài Đức - Hà Nội
주거 지역 : Đa dạng
전달 시간: 30/06/2019
Đang bàn giao
평면 구입 : 090 17 88899
업데이트 : 30-04-2019